خونروی در ابتدای بارداری

خونروی کاشت implantation bleeding عبارت از آن خونروی است که 10 تا 14 روز پس از آبستنی اتفاق می افتد و حالتی طبیعی و نسیبتاً شایع است.

تصورمی رود خونروی کاشت وقتی بروز می کند که تخمک گشنیده شده به آستر رحم می چسبد. معمولاً خونروی کاشت در حدود زمانی اتفاق می افتد که خانم باردار، انتظار خونروی عادت ماهانه را می کشد. اما عموماً خونروی کاشت دوره کوتاهتری دارد ومعمولاً سبکتر از خونروی قاعدگی است.

در بعضی خانم ها خونروی کاشت تجربه نمی شود و عده ای دیگر نیز متوجه آن نمی شوند. همچنین ممکن است خونروی کاشت با خونروی عادت ماهانه اشتباه شود که البته اگر وضع چنین باشد، ممکن است خانم باردار نفهمد باردار است و به این ترتیب در تعیین تاریخ موعد زایمان اشتباه رخ دهد.

خونروی کاشت به خودی خود متوقف می شود و به درمان نیاز ندارد. در صورتی که خونروی ادامه داشته باشد و بیمار در مورد خونروی از واژن در دوران بارداری نگران باشد، باید به پزشک مراجعه کند.

و نیز نگاه کنید به :

تهوع در بارداری

 

منابع

  1. Norwitz ER, et al. Overview of the etiology and evaluation of vaginal bleeding in pregnant women. http://www.uptodate.com/home.
  2. Moore KL, et al. Before We Are Born: Essentials of Embryology and Birth Defects. 8th ed. Philadelphia, Pa.: Saunders Elsevier; 2013:326.
  3. Frequently asked questions. Pregnancy FAQ038. Bleeding during pregnancy. American College of Obstetricians and Gynecologists. http://www.acog.org/~/media/For%20Patients/faq038.pdf?dmc=1&ts=20130503T1301026326.
  4. American College of Obstetricians and Gynecologists. Your Pregnancy and Childbirth Month to Month. 5th ed. Washington, D.C.: American College of Obstetricians and Gynecologists; 2010:17.

 

/ 0 نظر / 25 بازدید