واقعیت مغز نوزاد

اطلاعات کافی درجهت حمایت از وجود مغز نوزاد baby brain وجود ندارد. ازاین اصطلاح برای شرح این تصور استفاده می‌شود که ممکن‌است بارداری یا زودرس بودن عاطفه‌ مادرانه بر حافظه و توان تفکر مادر آسیب وارد آورد.
پژوهشگران ازآن‌جهت به بررسی نظریه‌ مغز نوزاد پرداخته‌اند که دربسیاری از موارد خانم‌ها تغییرات شناختی به خصوص فراموشی را دردوران بارداری وکمی پس‌از مادر‌شدن گزارش کرده‌اند. اما، بررسی‌های انجام شده درزمینه‌ رابطه‌‌ میان بارداری یا مراحل زودرس مادرشدن و تغییر در توان تفکر مادر نتایج متناقضی به‌بار آورده‌است.
نتایج بعضی بررسی‌ها نشان‌داده است که بارداری سبب اختلال حافظه دردوران بارداری و کمی پس‌از آن می‌شود که احتمالاً به‌علت تغییرات هورمونی، محرومیت ازخواب یا استرس برای مقابله با این تغییر بزرگ زندگی است. نتایج سایر پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بارداری و مادر‌شدن دارای هیچ نوع  تأثیر منفی نیست.
ازآنجاکه مفهوم مغز نوزاد به‌مقیاس گسترده پذیرفته شده است بعضی خبرگان حدس می‌زنند که خانم‌های باردار ومادران جدید نسبت به لغزش شناختی هر روزه آگاهی بیشتری دارند. درنتیجه‌، ممکن‌است به اشتباه فکر کنند که دچار اختلال تفکر شده‌اند.
خانم‌باردار یا خانمی که به‌تازگی مادر شده‌است نباید گمان کند دچار نشیب شناخت شده‌است. باید به‌خاطر داشت که مادر‌شدن یک دوره‌ برزخی عاطفی وجسمی است و ضمن تطبیق با این دوره باید به جنبه‌های مثبت بارداری، مادرشدن و سفر به آینده توجه‌کرد.

و نیز نگاه کنید به:

بارداری دوقلو

تغذیه بارداری

کار در دوران بارداری

افزایش وزن بارداری

 

منابع

  1. Glynn LM. Giving birth to a new brain: Hormone exposures of pregnancy influence human memory. Psychoneuroendocrinology. 2010;35:1148.
  2. De Groot RH, et al. Differences in cognitive performance during pregnancy and early motherhood. Psychological Medicine. 2006;36:1023.
  3. Henry JD, et al. A review of the impact of pregnancy on memory function. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. 2007;29:793.
  4. Parsons TD, et al. Pregnancy history and cognition during and after pregnancy. International Journal of Neuroscience. 2004;114:1099.
  5. Christensen H, et al. Cognition in pregnancy and motherhood: Prospective cohort study. British Journal of Psychiatry. 2010;196:126.
  6. Crawley R, et al. Cognitive changes in pregnancy: Mild decline or societal stereotype? Applied Cognitive Psychology. 2008;22:1142.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید