شناسه ها و نشانه های رفتار انفعالی- تهاجمی چیست؟

شناسه ها و نشانه های رفتار منفعل – پرخاشگر عبارتند از :

انزجار و مخالفت با تقاضاهای دیگران

شکایت از احساس بی ارزش دانسته شدن و فریب خوردن

دفع الوقت

لجاجت، کله شقی

نا کار آمدی

ضعف حافظه ( سهواللسان)

تر شرویی (عبوسی )

آغالش پذیری

باز خورد کلبی ( کنایه گویی ) و تند خویانه

با وجودی که رفتار انفعالی تهاجمی ممکن است از خاصه های بیماری های مختلف سلامت روان باشد ولی بیماری روانی تلقی نمی شود . در صورتی که رفتار انفعالی – تهاجمی در روابط یا فعالیت های روز مره اختلال ایجاد کند باید با درمانگری مشورت کرد که بتواند به تشخیص کمک کرده و بکوشد این رفتار را عوض کند.

و نیز نگاه کنید به :

اعتماد به نفس

انکار

تدبیر خشم

 

/ 0 نظر / 132 بازدید