تخمک پوچ

تخمک‌پوچ blighted ovum که بارداری بدون جنین anembryonic ovum  نیز نامیده می‌شود وقتی بروز می‌کند که یک تخم گشنیده شده، جفت و پرده‌یی به‌وجود می‌آورد ولی جنین درآن وجودندارد. این حالت غالباً به‌علت ناهنجاری‌های کروموزومی در تخم گشنیده شده به‌وجود می‌آید. معمولاً تخمک پوچ درچند هفته‌ نخست باداری به‌وقوع می‌پیوندد و غالباً حتی پیش‌از زمانی ایجاد می شود که خانمی بداند باردار است.
با بروز تخمک پوچ ممکن‌است یک دوره‌‌ قاعدگی به‌وقوع نپیوندد و نیز آزمایش حاملگی، نتیجه‌ی‌ مثبت داشته باشد. این امر به آن علت است که جفت، یک هورمون بارداری، یعنی هورمون گنادوتروپین کوریونیک انسانی human chorionic gonadotropin باکوته‌نوشت(HCG) ترشح می‌کند. احتمال دارد نشانه‌های اولیه‌‌‌‌‌‌‌‌ بارداری هم مثل خستگی و حساس‌شدن سینه‌ها وجود داشته باشند. اما وقتی رشد جفت متوقف شد و تراز هورمون کاهش یافت، نشانه‌های بارداری هم ازبین می‌رود. دراین مرحله، کرامپ خفیف شکم و لکه‌بینی یا خونروی جزئی، ممکن‌است بروز کند. درسونوگرافی یک کیسه‌ خالی بارداری مشاهده خواهدشد.
درنهایت، تخمک پوچ به سقط منتهی خواهد شد. دراین موارد، بعضی خانم‌ها صبر می‌کنند تا سقط به‌طور طبیعی صورت‌گیرد ولی عده‌یی دیگر برای تحریک سقط از دارو استفاده می‌کنند. در بعضی موارد از روش اتساع و کورتاژ (D&C) برای برداشت بافت جفت استفاده می‌نمایند.
بسیاری از خانم‌‌هایی که تخمک پوچ داشته‌اند بعدها بارداری موفق خواهند داشت. درصورتی‌که خانمی دچار سقط‌های متوالی متعدد باشد، باید برای شناسایی هر‌نوع علت زمینه‌یی تحت بررسی قرار گیرد.

 

/ 0 نظر / 30 بازدید