هیپوتیروئیدیسم

بله . مکمل های کلسیم یا آنتی اسیدهای حاوی کلسیم ممکن است در جذب لووتیروکسین که شکلی از هورمون صناعی تیروئید است تداخل کنند . این تداخل اساساً در صورتی اتفاق می افتد که لووتیروکسین و مکمل کلسیم همزمان یا در فاصله زمانی نزدیک به هم مصرف شوند. برای پرهیز از بروز این مشکل باید اقدامات زیر انجام شود:

مکمل کلسیم آنتی اسید همزمان با مصرف لووتیروکسین مورد استفاده قرار نگیرد. هر فرآورده حاوی کلسیم، حداقل 4 ساعت پیش یا پس از مصرف لووتیروکسین استفاده شود.

سایر مکمل ها و به ویژه مکمل های حاوی آهن نیز مانند بعضی غذاها و داروها در جذب لووتیروکسین تداخل می کنند. در صورت تجویز لووتیروکسن باید در مورد مصرف داروها و مکمل های دیگر با پزشک سخن گفت .

و نیز نگاه کنید به:

سویا: آیا سبب بدتر شدن کم کاری تیروئید می شود؟

رژیم غذایی کم کاری تیروئید : آیا بعضی غذاها سبب افزایش عملکرد تیروئید می شوند؟

روغن نارگیل : آیا کم کاری تیروئید را درمان می کند؟

کم کاری تیروئید : آیا باید مکمل ید استفاده کنم؟

 

 

منابع

۱. Viadya B, et al. Management of hypothyroidism in adults. BMJ. 2008;337:284.
۲. Zamfirescu I, et al. Absorption of levothyroxine when coadministered with various calcium formulations. Thyroid. 2011;21:483.
۳. Synthroid (prescribing information). North Chicago, Ill.: Abbott Laboratories; 2011. http://www.rxabbott.com/pdf/Synthroid.pdf. Accessed July 12, 2011.

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید