ترمیم سریع زخم با عصاره توس

در مرحله نخست ترمیم زخم، یاخته های صدمه دیده پوست، موادی آزاد می کنند که به التهاب موقتی منجر می شود. این مواد سبب جذب بیگانه خواران ( فاگوسیت ها Phagocyte) به محل می شوند. این یاخته ها باکتری های خارجی و بافت مرده را حرکت می دهند. دانشمندان دانشگاه فرایبورگ مشخص کرده اند که عصاره پوست تنه درخت توس و به خصوص جزء اصلی آن با نام بتولین betuline در واقع به صورت موقت مقدار این مواد التهابی را افزایش می دهد. این ماده طبیعی پروتئین هایی را فعال می کند که سبب افزایش عمر نیمه اسید ریبونوکلئیک پیامبر (mRNA) می شوند. برای آنکه اثر انگشت پروتئین توسط ژنوم بافت خوانده شود، ابتدا باید یک ژن به mRNA برگردان گردد. این پیامبر سبب می شود پروتئین بیشتری تولید شود که در این مورد، مواد التهابی هستند . افزون بر این ، عصاره پوست تنه توس و بتولین سبب تثبیت mRNA پیامبر بیشتری می شود.

در مرحله دوم ترمیم زخم ، یاخته های پوستی مهاجرت کرده و زخم را می بندند. این ماده طبیعی به این جریان کمک می کند: عصاره چوب پنبه توس و بتولین و لوپئول lupeol موجود در آن، پروتئین هایی را فعال می کنند که در بازسازی اکتین استخوان بندی یاخته actin cytoskeleton دخالت دارند و به کمک پروتئین ساختاری اکتین به یاخته شکل می دهند،به این طریق که مواد موجود در عصاره توس سبب می شوند کراتینوسیت ها Keratinocyte که بیشترین نوع یاخته در خارجی ترین لایه پوست به شمار می روند با سرعت بیشتر به سمت زخم حرکت کرده و آن را ببندند.

 

منبع

PLoS ONE.DOI: 10.1371/Journal

 

 

/ 0 نظر / 32 بازدید