اعتیاد به افشانه بینی

آنچه که این خانم اعتیاد می نامد در واقع یک اثر کمانه کردن rebound effect است که در صورت استفاده منظم از افشانه های ضد احتقان بینی ایجاد می شود . بعد از چند روز استفاده از بعضی از افشانه های بینی، حس خواهد شد که داروی مورد استفاده دیگر اثر چندانی ندارد.

به این جهت و برای کنترل احتقان به مصرف داروی بیشتر نیاز پیدا می شود و یا در صورت وقفه در استفاده، شدت احتقان بیشتر می گردد. بعضی افراد این تاثیر کمانه کرده را اعتیاد تصور می کنند ولی این حالت اعتیاد نیست .

اعتیاد واقعی ، یک نیاز اجباری فیزیولوژیکی و وسواسی است و استفاده از ماده ای که عادت می آورد از نظر جسمی، روانشناسیک یا اجتماعی مضر است . افشانه های بینی که بدون نسخه هم عرضه می شوند حاوی هیچ نوع مواد عادت آور نیستند و سبب نیاز وسواسی نمی شوند که از مشخصات اعتیاد است.

برای پیشگیری از کمانه کردن احتقان، باید مدت استفاده از افشانه های بینی، بیش از سه روز متوالی نباشد. البته آن دسته از افشانه های بینی که حاوی استروئید هستند سبب ایجاد حالت کمانه کردن نمی شوند و به این جهت می توان از این افشانه ها سالیان دراز و روزانه استفاده کرد.

 

/ 0 نظر / 23 بازدید